Is Ozempic veilig als u een depressie heeft?

Is Ozempic veilig als u een depressie heeft?

Semaglutide (Ozempic) is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van diabetes type 2 en wordt vaak off-label gebruikt voor gewichtsverlies. Veel deskundigen en patiënten vragen zich af of het ook zou kunnen helpen bij diabetes of gewichtstoename bij mensen met een depressie.

Dat komt omdat mensen met een depressie een hoger risico hebben op obesitas en diabetes type 2 dan mensen zonder depressie.
De exacte oorzaken zijn niet volledig bekend, maar bepaalde symptomen van depressie, zoals verhoogde eetlust die leidt tot gewichtstoename, verminderde energie en verminderde activiteitsniveaus, zijn bekende oorzaken. Gewichtstoename is ook een vaak voorkomende bijwerking van veel antidepressiva.

Maar onderzoekers weten niet zeker of Ozempic veilig is voor mensen met een naast elkaar bestaande depressie of hoe het hun depressieve symptomen kan beïnvloeden. Dat komt omdat mensen met psychische diagnoses zoals depressie werden uitgesloten van klinische onderzoeken met het medicijn.

Dit is wat onderzoekers tot nu toe weten over Ozempic en depressie.

Ozempic en depressie: wat zegt het onderzoek?

Deskundigen hebben Ozempic nog niet onderzocht bij mensen met de diagnose depressie (ook bekend als depressieve stoornis of klinische depressie). Maar er zijn enkele tegenstrijdige rapporten die erop duiden hoe het medicijn de geestelijke gezondheid in het algemeen kan beïnvloeden.

De potentiële voordelen

Ozempic behoort tot een klasse geneesmiddelen die glucagon-like peptide 1 (GLP-1)-analogen worden genoemd. Een systematische review en meta-analyse van zes onderzoeken toonden aan dat GLP-1-geneesmiddelen zoals Ozempic in verband kunnen worden gebracht met verminderde depressieve symptomen bij volwassenen met type 2-diabetes die geen klinische depressie hebben.

“Rapporten hebben een lagere incidentie van angst en depressie aangetoond bij gebruikers van GLP-1-analogen (zoals semaglutide) vergeleken met niet-gebruikers, mogelijk als gevolg van ontstekingsremmende effecten op neuro-inflammatie en verminderde bezorgdheid over gewichtstoename”, zegt Roshani Sanghani, MD, endocrinoloog in de privépraktijk die patiënten ziet via telegeneeskunde.

Deze medicijnen kunnen inwerken op receptoren in de hersenen waarvan bekend is dat ze ontstekingen verminderen en neurogenese (groei van hersenweefsel) stimuleren. De activering van deze receptoren in de hersenen is volgens de review in verband gebracht met verminderd gedrag geassocieerd met angst en depressie bij ratten. Ze kunnen vergelijkbare effecten hebben bij mensen, maar dit is nog niet onderzocht.

Deze vroege bevindingen suggereren dat GLP-1-medicijnen zoals Ozempic in de toekomst zelfs een rol kunnen spelen bij de behandeling van depressie, aldus de review. Maar voordat dat gebeurt, zijn er meer onderzoeken nodig.

De mogelijke risico's

Zoals eerder opgemerkt, werden mensen met een depressie uitgesloten van de klinische onderzoeken met Ozempic. Dat betekent dat het niet volledig bekend is hoe het medicijn mensen met de aandoening beïnvloedt.

En hoewel uit de klinische onderzoeken bleek dat het medicijn in het algemeen enkele voordelen voor de geestelijke gezondheid zou kunnen hebben, heeft de FDA enkele individuele rapporten ontvangen van mensen die zelfmoordgedachten en -daden en andere geestelijke gezondheidsproblemen hadden nadat ze waren begonnen met GLP-1-medicijnen, zoals Ozempic.
Dit kan met name zorgwekkend zijn voor mensen met een depressie, die vanwege hun aandoening al een verhoogd risico op zelfmoord lopen.
Volgens de laatste update van de FDA hebben voorlopige onderzoeken echter niet aangetoond dat GLP-1-medicijnen zoals Ozempic zelfmoordgedachten of -daden veroorzaken.
“In onze studie ontdekten we dat minder mensen die semaglutide gebruikten voor obesitas of diabetes type 2 zelfmoordgedachten rapporteerden, vergeleken met degenen die niet-GLP1R-medicijnen gebruikten voor dezelfde aandoeningen”, zegt Nora Volkow, MD, directeur van het National Institute on Drug Abuse, die onderzoek heeft gedaan naar Ozempic.

“Deze bevindingen ondersteunen niet de zorgen over verhoogde suïcidaliteit bij patiënten aan wie semaglutide wordt voorgeschreven, en ze suggereren dat semaglutide veilig kan zijn voor mensen met psychische aandoeningen, hoewel er meer onderzoek nodig is”, zegt Dr. Volkow.

Moeten mensen worden gescreend op depressie voordat ze met Ozempic beginnen?

Hoewel er momenteel geen richtlijnen zijn die screening op depressie vereisen voordat Ozempic wordt toegediend, zijn beide Drs. Sanghani en Volkow zeggen dat screening moet plaatsvinden voordat het wordt voorgeschreven.

“Het is belangrijk dat artsen doorgaan met het screenen op zelfmoordgedachten en psychische aandoeningen bij patiënten met obesitas en diabetes, zodat de juiste ondersteuning kan worden gegeven aan degenen die risico lopen en schadelijke gezondheidsresultaten kunnen worden voorkomen”, zegt Volkow.

Sulagna Misra, MD, een arts die obesitas behandelt in een privépraktijk in Los Angeles, is het daarmee eens. “Actieve suïcidaliteit, ongecontroleerde depressieve stoornissen en bepaalde psychologische problemen kunnen een contra-indicatie veroorzaken voor het gebruik van deze medicijnen (wat betekent dat sommigen met deze aandoeningen deze medicijnen niet mogen gebruiken)”, merkt Dr. Misra op.

Waar het op neerkomt: is Ozempic veilig voor mensen met een depressie?

Hoewel sommige onderzoeken suggereren dat deze medicijnen de geestelijke gezondheid in het algemeen kunnen verbeteren bij mensen met diabetes type 2 en obesitas, is Ozempic niet onderzocht bij mensen met een gelijktijdig bestaande klinische depressie.

Er is nog steeds meer onderzoek nodig, vooral onder mensen met psychische aandoeningen zoals depressie, zegt Volkow. “We raden ook onderzoeken aan om de mogelijke bijwerkingen van langdurig gebruik van semaglutide te evalueren bij mensen met obesitas of diabetes, evenals bij andere risicopopulaties”, voegt ze eraan toe.

Totdat er meer onderzoek gebeurt, moet Ozempic alleen van geval tot geval worden overwogen voor mensen met een naast elkaar bestaande depressie, zegt Misra.

Een therapeut spreekt: is Wegovy of Zepbound geschikt voor gewichtstoename gerelateerd aan psychiatrische medicatie?

Vergelijkbare berichten